Verzuimreglement (leesbevestiging verplicht!)

Verzuimreglement (leesbevestiging verplicht!)

Wat moet je doen als je ziek bent?

Als je ziek bent en hierdoor niet in staat bent om je eigen werk uit te voeren, dan meld jij je ziek. Dit houdt in dat jij jou persoonlijk op de eerste ziektedag voor 09:00 uur telefonisch ziek moet melden volgens de gemaakte afspraken met de inlener en bij Cirqon. Cirqon is te bereiken op het telefoonnummer 088-7352300.Word je tijdens werktijd ziek, dan meld jij je persoonlijk bij dezelfde personen als hierboven genoemd.

 

Bij de aanvraag van ziekteverlof geef jij het volgende aan:

 

– Wat de vermoedelijke duur van het verzuim gaat zijn;

– Op welk (verpleeg) adres en telefoonnummer je te bereiken bent;

– Of er sprake is van een ‘vangnetsituatie’. Onder de vangnet situatie wordt verstaan arbeidsongeschiktheid ten gevolge van: zwangerschap, structurele functionele beperkingen (vroeger arbeidsgehandicapt) of orgaandonatie;

– Of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Denk hierbij aan een arbeidsongeval of verkeersongeluk;

– De lopende afspraken en werkzaamheden.

 

Zowel parttime als fulltime werknemers vragen de eerste ziektedag ziekteverlof aan, ongeacht of dit wel of niet jouw gebruikelijke werkdag is.

Als je je niet conform de afspraken ziekmeldt, dan wordt de periode waarin niet gewerkt is, omgezet in (onbetaald) verlof.

 

Contact tussen Cirqon en jou

Ook na het eerste contact tussen jou en Cirqon onderhouden zowel jij als Cirqon regelmatig contact. Om het contact tussen Cirqon en jou goed te laten verlopen, moet je de eerste zes weken van het verzuim bereikbaar zijn op het opgegeven (verpleeg) adres voor contact met Cirqon of de arbodienst. In opdracht van Cirqon kan de arbodienst jou bellen of thuis bezoeken. Tijdens het contact tussen jou en Cirqon worden dezelfde onderwerpen als bij de aanvraag van het ziekteverlof besproken. Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe vaak en op welke wijze er contact gaat zijn tussen jou en Cirqon. Als er redenen zijn waarom je niet aan deze regel kunt voldoen, dan verwachten we dat je contact met Cirqon opneemt om hierover concrete afspraken te maken. Als je tijdens je arbeidsongeschiktheid verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis), dan verwachten we dat je dit binnen 24 uur aan Cirqon doorgeeft. Wanneer blijkt dat je tijdens ziekte niet bereikbaar bent voor Cirqon, dan kan deze dag of dagen omgezet worden in onbetaald verlof.

 

Vertrouwenspersoon

Indien u een vertrouwenspersoon nodig heeft, kunt u als eerste terecht bij de inlener. Indien u er met de vertrouwenspersoon van de inlener niet uit kunt komen, kunt u terecht bij Cirqon. De vertrouwenspersoon van Cirqon is te bereiken op het nummer 088-7552300.

 

Wet verbetering poortwachter

Elke werkgever die een zieke werknemer heeft moet voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Dit zijn contactmomenten tussen werkgever en werknemer waarbij een aantal zaken worden vastgelegd. Deze momenten hebben wij vastgelegd in een stappenplan zoals hieronder vermeld:

 

  1. Probleemanalyse door bedrijfsarts; hierin wordt beschreven wat de beperkingen en mogelijkheden zijn in relatie tot jouw eigen functie; 
  2. Plan van aanpak; Cirqon en jij stellen samen een plan van aanpak op met betrekking tot terugkeer naar (eigen) werk. Indien er wijzigingen optreden tijdens het re-integreren wordt het plan van aanpak bijgesteld; 
  3. Elke 6 weken een evaluatie tussen werkgever (Cirqon) en werknemer, tussentijds regelmatig contact (elke twee weken); 
  4. Ziekmelding bij het UWV door de werkgever; 
  5. (eerstejaars) evaluatie tussen werkgever (Cirqon) en werknemer; 
  6. 1e of 2e spoor inzetten op basis van productiviteit; 
  7. WIA-aanvraag en beoordeling; 
  8. Werknemer (deels) uit dienst.

 

Bedrijfsarts

Uiterlijk in week zes ontvang je de eerste oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Bij verhindering neem je zo snel mogelijk en uiterlijk 48 uur van tevoren contact op met Cirqon. Bij volledige werkhervatting hoef je niet op het spreekuur te verschijnen, maar laat dit dan wel direct bij de werkhervatting aan ons weten. Wanneer je zonder tijdige afmelding of geldige reden, geen gehoor aan de oproep van de Casemanager of Bedrijfsarts hebt gegeven, worden de gemaakte kosten op jou verhaald. Als de bedrijfsarts vaststelt dat een ziekmelding onrechtmatig is, dan wordt de periode van afwezigheid omgezet in (onbetaald) verlof. Als je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts dan kun je gebruik maken van het recht op een ‘second opinion’ door het UWV. De kosten van zo’n second opinion zijn voor eigen rekening.

 

Wat verwacht Cirqon van jou?

Jij en Cirqon zijn samen verantwoordelijk voor het herstel en een zo snel mogelijke verantwoorde terugkeer naar het werk. Wij werken samen aan de begeleiding en de activiteiten die hierop gericht zijn, bijvoorbeeld training, scholing, gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing. Jij stelt je actief op in dit proces. Tijdens de periode van ziekteverlof werk jij optimaal mee aan jouw eigen herstel en mag jij jouw genezing niet belemmeren. Dit betekent dat jij jou houdt aan de gemaakte afspraken. Tijdens ziekte mag jij geen arbeid verrichten, behalve wanneer dit in het belang is van jouw gezondheid en is voorgeschreven of wanneer jij hiervoor toestemming hebt gekregen van Cirqon. Bij een hardnekkige weigering om mee te werken aan activiteiten of afspraken, die leiden tot herstel en/of snellere werkhervatting, kan dit voor ons een dringende reden tot opzegging van de arbeidsovereenkomst zijn. Het niet meewerken aan je werkhervatting kan inhouden dat bij langdurig verzuim een eventuele uitkering niet zal worden toegekend. Dit is ter beoordeling van het UWV.

 

Wat doe je als je (deels) bent hersteld?

De bedrijfsarts adviseert over de mogelijke datum waarop jij het werk (deels) kan hervatten. Bent jij niet in staat om op de afgesproken dag weer aan het werk te gaan of ben jij volledig/gedeeltelijk hersteld dan:

 

– Licht jij Cirqon in op jouw 1 e hersteldag en dat doe je indien mogelijk bij dezelfde persoon als waar jij de ziekmelding hebt gedaan. De herstelmelding dient plaats te vinden voor 9:15 uur.

Ben jij nog niet bij de bedrijfsarts geweest en ben jij volledig/gedeeltelijk hersteld dan:

– Licht jij Cirqon in op de 1 e hersteldag en dat doe je indien mogelijk bij dezelfde persoon als waar jij de ziekmelding het gedaan. De herstelmelding dient plaats te vinden voor 9:15 uur.

 

Vakantie

Als je op vakantie wilt tijdens arbeidsongeschiktheid, heb jij hiervoor toestemming nodig van Cirqon. Deze kan zijn/haar beslissing baseren op het advies van de arbodienst.

 

Ziekmelding vanuit het buitenland

Voor een ziekmelding vanuit het buitenland gelden dezelfde regels als voor een ziekmelding vanuit Nederland. Hierbij Is het volgende belangrijk:

 

– Je geeft volledige informatie over je verblijfadres;

– Je draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke terugkeer naar Nederland.

Verder dien je in deze situatie (ook tijdens vakantie) contact op te nemen met de plaatselijke arts. Je levert van dit consult bij terugkeer in Nederland een leesbaar schriftelijk bewijs, daar waar nodig met vertaling, bij de arbodienst aan. De bedrijfsarts bepaalt of de ziekmelding vanuit het buitenland rechtmatig is geweest.

 

Deskundigenoordeel

Als er een geschil is tussen Cirqon en jou over een datum van volledig herstel, of er zijn vragen omtrent passende arbeid of de re-integratie inspanning, dan kan jij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De kosten van een deskundigenoordeel zijn voor de aanvrager en op te vragen bij het UWV.

 

Sancties

Houd jij je niet aan de afspraken uit het reglement of werk je niet voldoende mee aan jouw herstel, dan kan dit leiden tot een waarschuwing. Cirqon heeft het recht om de loondoorbetaling op te schorten aan een werknemer die:

 

– De waarschuwing niet opvolgt.

Cirqon heeft het recht om loondoorbetaling en loonaanvulling te weigeren aan een werknemer die:

– Door eigen opzet arbeidsongeschikt is geworden;

– Arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt, waardoor de toetsing van de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

– Zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd;

– Zonder deugdelijke gronden nalaat passend werk (ook buiten de onderneming van Cirqon) te verrichten.

Cirqon heeft het recht om loondoorbetaling en loonaanvulling op te schorten dan wel loonaanvulling te weigeren aan een werknemer die:

– Zich niet houdt aan de binnen de onderneming van Cirqon geldende regels en aanwijzingen bij ziekte.

 

Bevestig hieronder dat je het reglement (versie 29-09-2020) hebt gelezen

Download hier het verzuimreglement Versie 29-09-2020 om hem als pdf-document in je eigen administratie op te slaan.